بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/12 | 
روز و ساعت برگزاری مدرس لیست کارگاه ها ردیف
شنبه ۱۱ شهریور ساعت
۱۴:۳۰-۱۶:۳۰
آقای دکتر وحید صفری فرد آشنایی با نرم افزارهای شیمی جهت رسم شماتیک مولکول­ها و ترکیبات شیمیایی ۱
شنبه ۱۱ شهریور ساعت
۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
آقای مهندس میرداوودی آموزش حقوق مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراع ۲
شنبه ۱۱ شهریور ساعت
۱۹:۳۰-۱۷:۳۰

 
خانم دکتر بیتا دادپور کاربرد ترکیبات ایزوتوپی دوتریوم دار در بخش های صنعتی و پژوهشی ۳
یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت
۸-۱۰
آقای دکتر محمدرضا نعیمی جمال Atomic Force Microscopy (AFM) ۴
یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت
۱۱-۱۳
خانم دکتر مینا ایمانی X-ray powder diffraction (XRD) ۵
یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت
۱۴:۳۰-۱۶:۳۰
آقای دکتر کیوان اوضاعی تجاری سازی فناوری و محصولات دانش بنیان ۶
یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت
۱۶:۳۰-۱۸
آقای دکتر محمدمهدی نظام آبادی (شرکت بهنگر) Microwave Synthesis ۷
دوشنبه ۱۳ شهریور ساعت
۸-۱۰
آقای دکتر محمدقربان دکامین ISIروش­های نوشتن و انتشار موثر مقالات و ISC ۸
نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران:
http://25isoc.iust.ac.ir/find-1.152.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب